فرصت های شغلی زیر برای افراد واجد شرایط ساکن شهر تبریز می باشد.

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
لطفا نام کامل خود را وارد نمایید.
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

لطفا تمام موارد را بصورت دقیق و کامل پر کنید.

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
خودارزیابی (برای خصوصیات زیر چه نمره ای را برای رفتار و خصوصیات شخصی خود میدهید؟) نمره 0 تا 20
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
.
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
عبارت روبرو را عیناً وارد نمایید
بارگذاری مجدد ورودی نامعتبر

تماس با ما

02188101650-02188101653-02188101654
info@saela-electronics.com

عضویت در خبرنامه